Maujudaken Kota Mungkid Ingkang Majeng lan Pinunjul

  • Bagikan
Tavip Supriyanto (IST)
Tavip Supriyanto (IST)

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalaamu’alaikum Wr. Wb.
Karaharjan tuwin kabagyan mugi kasarira ing panjenengan sadaya lan kula waradin sagung dumadi.
Ingkang tuhu kinurmatan:
Jajaran Forkopimda Kabupaten Magelang dalasan istri;
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang miwah Para Asisten Sekda dalasan istri
Mantan Bupati/Wakil Bupati dalasan Istri;
Staf ahli Bupati Magelang dalasan istri;
Ketua DPRD Kabupaten Magelang dalah para wakil ketua dalasan istri;
Pangarsa instansi vertikal, miwah pangarsa SKPD ing kukuban Pamarintah Kabupaten Magelang;
Direktur BUMD, BUMN wonten laladan Kabupaten Magelang;
Para camat, pejabat eselon III, eselon IV ing wewengkon Kabupaten Magelang;
Para lurah dalah kepala desa sa-Kabupaten Magelang;
Pangarsa PWI, KNPI Kabupaten Magelang;
Sangya karyawan-karyawati ing kukuban Pamarintah Kabupaten Magelang;
Bregada-bregada ingkang mijil saking 21 kecamatan dalah sadaya bebrayan agung ingkang kepareng rawuh;
Pamong Dwija miwah warganing Permadani Kabupaten Magelang;
Seniman, seniwati ingkang sampun kepareng nyengkuyung tumapaking upacara titiwanci punika;
Sagung pasarta upacara ingkang bagya mulya.
Kinarya purwakaning atur sumangga tansah hangaturaken Puja puji syukur kunjuk ngarsa dalem Alloh ingkang maha Agung, inggih karana ingkang tansah mbabar kanugrahan ingkang mawurahan, paring kekiyatan tuwin kawilujengan satemah panjenengan sadaya lan kula saged kempal manunggal nyawijekaken sedya ing papan Punika, saperlu sesarengan nindakaken upacara pengetan ambal warsa ari dumadining kota mungkid ingkang kaping 34 warsa 2018.
Salajengipun, wonten ing kalodhangan ingkang bagya mulya punika, kepareng kula ngaturaken wilujeng “Ambal Warsa Ingkang Kaping 34 Kagem Kota Mungkid,” kairing donga pamuji mugi kota mungkid kajawi dados pujering pamarintahan ugi dados papan tuwuh ngrembakaning seni budya ing tlatah Magelang.
Pasarta Upacara Ingkang Tuhu Kinurmatan
Tema pengetan ambal warsa kota mungkid ingkang kaping 34 warsa 2018 inggih punika “Mangga Makarya kanthi gandheng Asta sesarengan Maujudaken Kota Mungkid Ingkang Majeng Lan Pinunjul”.
Tema menika ngemu suraos bilih lumantar Thema punika tlatah Magelang kaudi sageda dadya sarana murih santosaning karukunan miwah manunggaling bebrayan agung, satemah saged mujudaken Kabupaten Magelang ingkang gemah ripah, makmur sejahtera sinartan sikebing bebrayan ingkang nggadhahi budi pakarti luhur ingkang nengenaken unggah ungguh suba sita jumbuh kalian kapribaden bangsa Indonesia.
Pasarta Upacara Ingkang Satuhu Kinurmatan;
Wonten ing bidang budaya lan pariwisata kabupaten Magelang nggadhahi Visi Terwujudnya Kabupaten Magelang sebagai Kabupaten Wisata yang Berdaya Saing dan Berwawasan Budaya”. Kanthi adhedhasar visi kasebat mila pambangunan kepariwisataan ing Kabupaten Magelang nggadhahi gegayuhan: mujudtaken sadaya obyek wisata ingkang “layak jual”, mbudidaya murih para wisatawan saking manca sangsaya kathah gunggungipun, ingkang mahanani indhaking PAD miwah kasiling warga masyarakat, sarta mbudidaya mekar ngrembakakaken seni budaya daerah.
Lumantar PENGETAN AMBAL WARSA KOTA MUNGKID INGKANG KAPING 34 WARSA 2018 , kula saged mbiji, bilih sampun wonten kasilipun Pembangunan wonten Tlatah kabupaten Magelang Nenggih :

  1. Ing babagan panggulawenthahing “Keuangan Daerah” pikantuk predikat WTP (wajar tanpa pengecualian). Menika mbuktekaken sedaya aparat sami amanah anggenipun nggulawenthah anggaran pemerintah, mboten wonten ingkang korupsi.
  2. Prestasi sanesipun kadosta : Predikat Kabupaten Layak anak, juara bidang pendidikan, Adipura, juara Pembina BUMD, Juara Kampung Iklim (Proklim) Tingkat Nasional, Penghargaan Laboratory Of Excellence Laboratorium Lingkungan Hidup, ugi pikantuk penghargaan Pembina terbaik pemadam kebaran, lan sanes-sanesipun.

Pambangunan kepariwisataan ing kabupaten Magelang ugi dipun sengkuyung lan nyawiji pambangunan infrastruktur, antawisipun ing warsa 2017 sampun kalaksanan kabangun 319 proyek, inggih menika pembangunan pasar, puskesmas, terminal, gedung kantor kecamatan, jembatan, bendungan sarta peningkatan jalan kabupaten.
Pambangunan sarana prasarana publik dalah infrastruktur, sadaya kalawau kangge nindakaken lan mujudtaken amanah RPJMD 2014 -2019, tartamtu mbetahaken komitmen, panyengkuyung dalah partisipasi utawi tumut cawe-cawenipun warga bebrayan.
Kebijakan pelestarian alam, komunitas dan nilai ekonomi kekinian, infrastruktur wisata, pembangunan jalan tol bandara ing kulon Progo kalian Borobudur ugi minangka salah satunggaling pambudidaya tumrap pamarentah dalah bebrayan kangge mujudaken masyarakat kabupaten Magelang ingkang semanah inggih menika Semakin Sejahtera, Maju dan Amanah.
Pasarta Upacara ingkang satuhu bagya mulya,
Wonten ing kalodhangan punika, kula ngajak dhumateng sadaya bebrayan ing Kabupaten Magelang, sumangga makarya sesarangan hambangun Kabupaten Magelang jumbuh kalian ancas lan gegayuhan pengetan ambal warsa kota mungkid ingkang kaping 34 warsa 2018 inggih menika:

  1. Tansaya teguh lan santosaning kota mungkid minangka dados punjering pamarintahan Kabupaten Magelang, jangkep kalian fungsi dan sarana pendukung ingkang ideal lan sampurna.
  2. Hambangun “entisitas” lumantar budaya dan olahraga kangge ngindhakaken “sense of ownership” masyarakat dhumateng Kota Mungkid, Paring kalodhangan ingkang mirunggan lan tinarbuka kangge masyarakat salebetipun nyengkuyung murih saya santosaning kota mungkid.
  3. Andadosaken Kota Mungkid kinarya ajang papan kangge mekar ngrembakaken seni budaya daerah ingkang wonten lan tuwuh ing KabupatenMagelang.

Pasarta upacara ingkang satuhu kinurmatan,
Kinarya warujuning atur, kepareng kula ngajak dhumateng sagung pangemban pangembating praja, manggalaning pamarintah tuwin satriyaning nagari ing kukuban pamarintah Kabupaten Magelang sumangga tansah sengkut gumregut makarya jumbuh kalian pakaryanipun piyambak piyambak, murih sadaya warga ing wewengkon Kabupaten Magelang sami bagya mulya ayem tentren suka kalawan raharja.
Ing wasana sumangga tansah hamemuji manjalmaning sesanti “Jaya jaya Wijayanti mugi rahayu ingkang samya pinanggih prana mulya, prana suka prana suci” DIRGAHAYU KOTA MUNGKID Kaping 34 Tahun 2018.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
PJs. BUPATI MAGELANG
Drs. Tavip Supriyanto, MSi.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *